MP výťahy s.r.o.

Kríková 16
821 07
Bratislava

Zodpovedný zástupca vo veciach zmluvných:
Ing. Štefan Horváth, konateľ spoločnosti

Zodpovedný zástupca vo veciach obchodných:
Ladislav Koša

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: ČSOB a.s., Bratislava
Číslo účtu / smer. kód: 4012694570/7500
IBAN: SK82 7500 0000 0040 1269 4570
IČO: 45 986 827
DIČ: 2023177662
IČ DPH: SK2023177662

Spoločnosť zaregistrovaná na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.70024/B

Ladislav Koša

Cenové ponuky - predaj nových výťahov, modernizácie, obchod

+421 903 433 766
lkosa@mpvytahy.com

Bc. Štefan Horváth

Servisné činnosti , NON STOP 24 hodinová vyprosťovacia služba

+421 903 714 488
shorvath@mpvytahy.com

Ing. Štefan Horváth

Montáže výťahov, logistika

 
+421 903 784 488
shorvath@mpvytahy.com

Prstom na mape